Op zaterdag 2 juli jl. wonnen Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia de Jong Fammen Partij in Mantgum, samen met hun coach Wichard Deinum. De KF Wommels wil deze mooie prestatie van de Wommelser jong fammen graag nog even in het zonnetje zetten. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit mee te vieren op vrijdag 21 oktober van 20:00 tot 22:00 uur in de kaatskantine van de KF Wommels.

Tot dan!

Bestuur KF WommelsFoto 02-07-16 22 03 33

Oan alle leden fan Keatsferiening Wommels

Hjirbij noegje wij jo/jimme út foar ús neijiersgearkomste op

woansdei 26 oktober 2016 om 20.00 yn de kantine

Wurklist

 

 1. Iepening
 1. Notulen gearkomste 30 maart 2016
 1. Ynkommen stikken en meidielingen
 1. Ferslach kompetysje 2016
 1. Ferslach jeugdkommisje

SKOFT mei ferlotting

 1. Oereidzjen Freule 2016
 1. KNKB wedstriidkalinder
 1. Bestjoerlike konsekwenties
 1. Stichting Freule
 1. Omfreegjen

Bestjoer

KF Wommels

Afgelopen vrijdagmiddag was de afsluiting van het kaatsseizoen voor de jeugd. Het was een prachtige sportieve middag , het jeugdbestuur had voor de jeugdleden een zeskamp georganiseerd met o.a. het spel Twister en touwtrekken. Daarna stond er een lekkere barbecue klaar. Als slot was er nog de prijsuitreiking van het competitiekaatsen, er waren prachtige prijzen o.a. telegraafhangers aan een zilveren ketting. Het seizoen zit er weer op, helaas stond er dit jaar voor de jeugd geen ouder-kindpartij op het programma, dit tot grote teleurstelling van de jeugd en vele ouders, hopelijk volgend seizoen wel. Tot volgend seizoen!!!!!

Oan it ein fan ferline jier einige ik it ferslach mei de folgjende wurden; “De opkomst wie dit jier al stikken better as foariche jierren mar wy ferwachtsje takom jier wer krekt wat mear keatsers. Tank en oan’t takom jier”.

No, dat is slagge.

 • Yn 2015 10 kompetysjejûnen, yn 2016 13 kompetysjejûnen.
 • Yn 2015 totaal 26 ferskillende keatsers, yn 2016 36 keatsers.
 • Yn 2015 gemiddeld 10,5 keatsers op it fjild, yn 2016 12,5 keatsers.

Wat dit oanbelanget sit it kompetysjekeatsen yn ‘e lift. Wy ha leuke partijen sjoen, in soad wille hant en ik hoapje dat dit folgjend jier trochsette mei. De priiswinners binne als folgest;

3e priis: Jan de Vries 47 foar, 45 tsjin

2e priis: Gerrit Postma 55 foar, 46 tsjin

1e priis: Jelle de Vries 62 foar, 45 tsjin

1e priis: Aaltje Postma 35 foar, 25 tsjin

De gânske útslach is hjir te finen.

 

Keatsferiening Wommels

Jort Strikwerda