Afgelopen vrijdag  vond op de terp het jaarlijkse nachtkaatsen weer plaats! Het weer was ons niet goed gezind, maar desondanks dat stonden er toch mooi 16 partuur op de lijst! Na een lange partij werd rond de klok van half 3 de laatste bal geslagen! Uiteindelijk bleken Jort Strikwerda en Lisanne Rinia de besten, gefeliciteerd! Hier ook nog wat foto’s van de andere prijswinnaars!

Leden fan Keatsferiening Wommels,

Snein 28 augustus 2016 is it safier, de 3e Bouke Fopma Partij. In partij foar leden fan ús feriening en har keatsfreonnen en keatsfreondinnen. Dizze frije formaasje partij begjint om 11.00 oere en it partoer moat minimaal bestean út 1 lid fan KF Wommels.
Opjaan kin oant tongersdei 25 augustus!

Menaem won gister de 114e Freule partij. In de finale waren zij te sterk voor het partuur van Peins. Peins kaatste de hele dag al sterk en sloeg de eerste 2 omlopen Makkum en Berltsum er af, ook 2 favorieten. Menaem dat de hele dag degelijk kaatste en als een goed partuur stond was wellicht wat de underdog in de finale. Maar door degelijk te kaatsen en door fouten van het partuur van Peins won Menaem terrecht in de finale. Gefeliciteerd jongens!

Hier alvast wat foto’s van Henk Bootsma

 

Freule  Keatspartij 2016
KNKB ofdieling jongens
 Woansdei 10 augustus 2016
Lotsjen foar de 114e Freulepartij fan 10 augustus 2016
1 Eanjum 2 Grou
3 Folsgeare 4 Goutum
5 Gaast-Ferwâlde 6 Snits
7 Bitgum 8 Wergea
9 Stiens 10 Wommels
11 De Hommerts 12 Boalsert
13 Eksmoarre 14 Winsum
15 Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk 16 Ie
17 Lollum-Waaksens 18 Wytmarsum
19 Sint Anne 20 Reduzum
21 Ingelum 22 Easterein
23 Tsjummearum 24 Skearnegoutum
25 Menaem 26 Damwald
27 Seisbierrum-Pitersbierrum 28 Arum
29 Tsjom 30 Balk
31 Spannum 32 Weidum
33 Mantgum 34 Minnertsgea
35 Achlum 36 Berltsum
37 Peins 38 Makkum
39 Jellum-Bears 40 Raerd
41 Doanjum 42 Baard
43 Skettens/Longerhou 44 Ferwert
45 Goaiïngea 46 Jelsum-Koarnjum-Britsum
47 Penjum 48 Frjentsjer
49 Dronryp